Werkmmaat  COMPAS              

 

Met het Werkmmaat Compas brengen we op een visuele en gestructureerde manier het groeitraject in beeld om de doorstroom van Werkmmaat medewerkers te bevorderen.   

Het Werkmmaat ondersteuningsteam bestaat uit instructeurs/projectverantwoordelijken,  coaches, financieel verantwoordelijke en een coördinator.   We beschikken hiermee over een diverse waaier van competenties en talenten, die ten volle kunnen benut worden mits ruimte te scheppen voor afstemming en ervaringsuitwisseling.   Deze positieve organisatiecultuur leidt tot vernieuwende initiatieven waarmee we efficiënt kunnen in spelen op een (sociale) arbeidsmarkt in verandering.   

Met het Werkmmaat Compas maken we een onderscheid tussen de rol (en perspectief) van 3 partners (ondersteuningsteam Werkmmaat, Werkmmaat medewerker, reguliere werkgever)  om te komen tot een succesvol doorstroomproject.        

                               

Het Werkmmaat team  is regisseur, coördinator en facilitator voor enerzijds de opleiding en coaching van de Werkmmaat medewerkers,  anderzijds de sensibilisering en (HR-) ondersteuning van werkgevers.     

                                   

We benoemen in het Werkmmaat Compas een aantal tools die als ‘hulpmiddel’ ingezet kunnen worden tijdens de verschillende fasen van het doorstroomproject. Maar we benadrukken dat deze tools enkel tot hun recht kunnen komen als er voldoende aandacht is voor het communicatieproces dat eraan gelinkt is.  

1. Versterken van Werkmmaat medewerkers
Selectie van nieuwe medewerkers

Bij een vacature worden mogelijke kandidaten toegeleid door VDAB na een positieve indicering voor Lokale Diensten Economie.

We voorzien de nodige tijd voor een uitgebreide screening tijdens de sollicitatie procedure van de kandidaat werknemer.  We peilen bij de sollicitanten naar hun bereidheid tot leren, hun motivatie en interesse en dit zowel voor wat Werkmmaat inhoudelijk te bieden heeft als voor doorstroom. Hierbij hebben we oog voor de randvoorwaarden.

   

Aanwervingsprocedure 

In de eerste 3 maanden van de tewerkstelling binnen Werkmmaat zetten we actief in op een zo optimaal mogelijke verwelkoming van de nieuwe medewerker.

Bij de aanvang van zijn/haar tewerkstelling ontvangt de medewerker een aantal formele documenten om hem/haar wegwijs te maken binnen Werkmmaat:

 • Arbeidscontract met vermelding van clausule met engagement naar doorstroming

 • Arbeidsreglement en onthaalbrochure

 • Verklaring inzagerecht van persoonlijk dossier VDAB

 • Aanstellen van coach en vertrouwenspersoon

 • Werkmmaat map om alle persoonlijke documenten van de medewerker te kunnen bundelen

Kennismaking

Het kennismakingsgesprek vormt de effectieve start van het begeleidingstraject van de medewerker binnen Werkmmaat.

De coach en instructeur/projectverantwoordelijke voeren een uitgebreid gesprek met de werknemer.

Doelstelling hierbij is om het leervermogen, taalniveau, sociale en technische competenties in kaart te brengen. Naast het peilen naar de randvoorwaarden wordt hierbij ook het vermogen tot zelfreflectie van de betrokken werknemer getoetst.

 

Competentiegerichte tewerkstellingsprojecten

De werknemer start in één van onze competentieversterkende projecten die aansluit bij zijn interessesfeer en talenten. Voor elk van deze projecten hebben we een profiel opgemaakt met de na te streven competenties.

Het profiel bestaat uit:    

 • kerncompetenties (werkethiek, leerbereidheid, taal,..)

 • algemene competenties (samenwerken, veiligheid, zelfredzaamheid , ..)

 • specifieke of vaktechnische competenties (vroegere opleiding, werkervaring,..)

 • observaties zoals familiale achtergrond, sociaal netwerk, mobiliteit, talenten en interesses,

 

Deze competentieprofielen vormen de ruggengraat van ons begeleidingstraject. De medewerkers worden uitgedaagd om te groeien op deze competentieladder, en dit onder begeleiding van het Werkmmaat team.

 

Dynamische trajectbegeleiding en groeitraject via POP

Samen met de betrokken instructeur/projectverantwoordelijke en coach, wordt er voor elke medewerker een Persoonlijk OntwikkelingsPlan uitgewerkt. Hierin onderscheiden we individuele doelstellingen op korte en langere termijn, concrete werkafspraken, competenties en talenten, dit alles SMART geformuleerd.   

Doelstelling hierbij is om de medewerker actief te betrekken en hem/haar verantwoordelijk te maken voor zijn/haar groeitraject.

Het groeitraject van onze medewerkers wordt overzichtelijk geregistreerd in onze digitale competentie tool. Tijdens de opeenvolgende POP gesprekken fungeert deze digitale competentietool als basis om de evolutie en groei van de  werknemer te kunnen actualiseren.  Deze tool draagt tevens bij  tot een betere informatiedeling binnen het Werkmmaat team.

De coaches komen 2-maandelijks samen voor een intervisie om de (moeilijke) trajecten te bespreken aan de hand van het OASE-model.

Groei Mindset

Om de werknemer  als ‘doorstroom klaar’ te beschouwen, is de ‘state of mindset’ essentieel:  namelijk een evolutie van vaste naar groei mindset.

We zijn ervan overtuigd dat de competentie-tools nuttige ‘hulpmiddelen’ zijn om de groei van de werknemer te bevorderen.  Maar om tot een “groei mindset” te komen moeten we extra aandacht geven aan het communicatieproces. 

Werkmmaat kiest bewust voor een cultuur van open communicatie waarbij een ‘waarderende benadering’ wordt ingezet. Bij de coaching van de medewerker richten we ons op wat reeds werkt en positieve energie geeft.   Dat wil niet zeggen dat we de problemen van de medewerker uit de weg gaan, integendeel ze kunnen op een meer constructieve manier aangepakt worden indien er niet exclusief op werkpunten wordt gefocust.  

 

De positieve aanpak biedt daarenboven kansen voor een extra dimensie in het groeitraject. Vaardigheden of interesses die als ‘natuurlijk’ worden ervaren, kunnen zich in een stimulerende context volop ontplooien.   

                               

De medewerker kan zich zo bewust worden van eigen kwaliteiten of ‘talenten’.   De Werkmmaat coach heeft er oog voor en neemt dit expliciet op in de POP gesprekken. 

 ‘Doorstroom klaar’ is een dynamisch proces.  Een groei mindset impliceert ook openheid voor feedback en bewust zijn van eigen verantwoordelijkheid om mogelijke hindernissen constructief aan te pakken. 

Een medewerker die overtuigd is van eigen mogelijkheden en talenten, kan een realistisch job doelwit formuleren waarmee de weg naar een geslaagd doorstroom traject open ligt.   

 
Doorstroom bevorderende acties

Binnen de Werkmmaat projecten zijn de instructeurs/projectverantwoordelijken samen met de coaches verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van de  werknemers. 

Om extra technische en sociale vaardigheden te ontwikkelen, wordt jobrotatie tussen de verschillende projecten gestimuleerd. Verder bieden we stagetrajecten aan in het regulier arbeidscircuit, de ideale toetssteen om de competenties van onze medewerkers te kunnen testen en interessesferen af te tasten.

We organiseren twee soorten stages: korte ervaringsgerichte stages, en doorstroomstages in functie van een concrete job. Met de korte ervaringsgerichte stages bij vaste partners willen we de kloof tussen onze werkvloeren en deze in het NEC verkleinen. Het geeft onze medewerkers de kans om andere competenties te verwerven, positieve referenties op te bouwen en koudwatervrees voor een nieuwe job weg te nemen. De doorstroomstages zijn gericht op een concrete job.

We werken specifiek aan taalvaardigheid gezien de kennis van het Nederlands één van de belangrijkste criteria is om in aanmerking te komen voor een doorstroomtraject.  Een taal expert van Atlas Antwerpen heeft, na het uitvoeren van een  taalscan,  een taalbeleid rond mondelinge communicatie uitgewerkt.   Om dit te implementeren biedt één van onze coaches extra taalondersteuning op de werkvloer aan. De werknemers ervaren dit als een belangrijke surplus t.a.v. de Nederlandse lessen die ze via het volwassenen onderwijs volgen. De instructeurs/projectverantwoordelijken merken  hierdoor een verhoogde motivatie en leervermogen binnen hun project. 

In deze fase van onze trajectbegeleiding bieden de coaches van Werkmmaat workshops aan rond het opmaken van CV’s en sollicitatietraining.

2. Rol en ondersteuning van het Werkmmaat team

We hechten veel belang aan de ondersteuning van de instructeurs/ projectverantwoordelijken van onze organisatie:

 • Op de maandelijkse begeleidingscel wordt, in aanwezigheid van de coach en coördinator, de evolutie van de betrokken medewerkers besproken.

 • De frequente teamvergaderingen bieden een ideaal platform rond vorming en ervaringsuitwisseling tussen al de collega’s.

 • Verder wordt er veel aandacht besteed aan vorming en bijscholing (bv. taalbeleid, jobcreatie,…).

Onze Werkmmaat instructeurs/projectverantwoordelijken spelen een belangrijke rol in het groeiproces van de medewerkers, maar ook in de bekendmaking van onze Werkmmaat troeven naar potentiële werkgevers. Vanuit dit perspectief willen we iedereen stimuleren om een ambassadeurs rol op te nemen.

Hiervoor ontwikkelen we een informatieve (digitale) flyer waarin we onze werking en aanbod naar werkgevers toelichten. Via deze flyer, deelname aan job dagen, prospectiegesprekken, studiedagen en opleidingen en bedrijfsbezoeken willen we ons netwerk van werkgevers verruimen.     

Voor interne en externe communicatie én het verhogen van de wederzijdse betrokkenheid hebben we een twee respectievelijke digitale nieuwsbrief ontwikkeld.

Dankzij deze initiatieven komen we dichter bij geïnteresseerde werkgevers die open staan voor onze werking  en kansen willen bieden aan onze medewerkers. Het is belangrijk  dat een eerste contact met Werkmmaat positief verloopt, zodat we bij de werkgever het vertrouwen kunnen winnen.

 
3. Doorstroom via stage bij werkgevers uit het reguliere arbeidscircuit

Het is onze doelstelling om tot een zo optimaal mogelijke match te komen tussen de (ontwikkelde en potentiële) competenties van de medewerker en de activiteiten die op de stageplaats kunnen uitgevoerd worden. We vertrekken daarom  vanuit de vraag en de behoefte van de werkgever en de specifieke bedrijfscultuur van deze firma.

Onder meer door de methodiek van functiecreatie te gebruiken, slagen we er in om jobs op maat van onze medewerkers te creëren. Dankzij onze digitale competentietool hebben we een gedetailleerd beeld van de competenties van onze medewerkers ter beschikking. Wanneer we deze gegevens naast de resultaten van de functiecreatie leggen, of van bestaande functie- en competentie profielen, komen we tot een stage profiel.

Het groeiproces leggen we vervolgens vast  in het opleidingsplan. Indien gewenst bieden we ook een individueel traject NT2 op de werkvloer aan.

Werkmmaat biedt tijdens deze stage periode ‘ondersteuning op maat’ aan voor onze medewerker en de werkgever. Op deze manier bouwen we de vertrouwensband met de werkgever verder uit. We ontwikkelen hiervoor een aantal tools die handvaten en tips bevatten voor de werkgever en zijn personeel: o.a. onthaalbeleid,  mentorschip,  taalbeleid, … We hopen op die manier de reguliere werkvloer te versterken en zo een steentje bij te dragen tot een mensgericht personeelsbeleid waarbij de tewerkstelling van onze medewerkers meer kans op slagen heeft.

Via een open en gelijkwaardige communicatie tussen de drie partijen (werkgever, Werkmmaat en stagiair) pakken we eventuele drempels constructief aan. Het biedt mogelijkheden voor een reflectie oefening op het einde van de stage.

Doelstelling van deze stage is om onze medewerkers te laten doorgroeien in het betrokken bedrijf. Bij een positieve beslissing blijven we onze voormalige medewerkers zes maanden lang opvolgen. Ook hier werken we bij de start van de tewerkstelling een instapprofiel/instapplan uit. Op basis hiervan brengen we alle factoren in beeld die een invloed kunnen spelen bij de eerste maanden van de nieuwe tewerkstelling.

Indien er geen tewerkstelling volgt na een stage en/of na een negatieve stageperiode wordt er in nauwe samenwerking met de betrokken medewerker in het kader van zijn Persoonlijk Ontwikkeling Plan een nieuw traject uitgestippeld.

© 2017 Werkmmaat

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus